SJÄLVBYGGARE ELLER BYGGARE

Tillsammans hittar vi den lösning som passar ditt projekt bäst, till utseende, funktion och ekonomi.

Behöver du limträ till stommen, hjälper vi dig att hitta rätt dimensioner, både ur utseendesynpunkt och bärighet.

Behöver du kanaltak, har vi två leverantörer att välja från och kan på så sätt hitta den mest optimala lösningen för ditt projekt.

Behöver du fasta eller skjutbara glaspartier, kan du välja mellan att få dom gjorda på mm i de mått du behöver, eller anpassa dig till olika standardmått. Dessutom i den isoleringsnivå ditt projekt kräver, allt från vindskydd till villafasad.

VAD ÄR LIMTRÄ?

Limträ är uppbyggt av ett antal lameller, som limmas ihop till balkar och pelare i önskad dimension.

Limträ är brandsäkrare än oskyddat stål och leder inte heller kyla på samma sätt.

Limträ kan målas och behandlas som vilket träslag som helst och är ett lättarbetat material.

Tips

Hakning stolpar

Genom att haka stolparna i ovankant för front- och sido-balkarna, får man en utmärkt låsning av konstruktionen, utan att använda fästvinklar.

Påbyggnadsregel

Genom att komplettera frontbalk och bärlina mot husvägg med en påbyggnadsregel invändigt, undviker man förfulande balkskor. Denna måttanpassas för varje projekt.

Brutet hörn

Färdiga stolpar som passar till 45*-hörn finns både i storlek 115×115 och 140×140.

Gaveltakstol 1

Genom att fästa gaveltakstolen utanpå sidobalken, skapar man en färdig gavel helt i limträ. Gaveltakstolens höjd väljs utifrån det fall man skall ha. Sågar man ett spår 5 mm in på undersida gaveltakstol, får man en enkel vattenfälla.

Gaveltakstol 2

Vill man ha ett större tak-utsprång i gaveln eller ett så stort fall att man får plats med ett glas, fäster man gavel-takstolen ovanpå sidobalken, efter det att den snedsågats enligt det fall man vill ha.

Specialstolpar

Om du i någon del av bygget vill använda en ”halv”-stolpe, har vi dimensioner 55×115, 65×115, 55×140 och 65×140. Från vårt snickeri kan du också få stolpar anpassade i andra mått.

Infästning stolpar 1

Genom att använda standard-bleck från byggvaruhandeln, kan man få dold infästning av stolpar, utan att man behöver placera ut infästningsjärn när man gjuter plattan.

Infästning stolpar 2

Vill man använda vinklar vid infästning, kan dessa döljas genom att man spårar stolpen. Därefter drar man skruv genom stolpe och vinkel.

Rötskydd

Det är viktigt att nedandelarna på stolparna rötskyddas före montering. Vad du kan göra beror på hur du har tänkt ytbehandla limträstommen invändigt. Prata med din färghandlare så får du expertråd.

Frontbalkstätning

För att dragtäta mellan frontbalk och kanalskiva. Genom att jacka tassarna kan fronbalkstätningen monteras i hela sin längd.

Förstärkning

Kopplingen mellan sidobalkar och stolpar kan förstärkas ytterligare utvändigt och/eller invändigt. Detta kan samtidigt utgöra ett dekorativt inslag.

Panelvägg

Genom att fälla in panelväggen mellan stolparna får man en snyggare inramning och en markering av limträstommen.

Brutet hörn 1

Utrymmet i det brutna hörnet kan kläs med panelskivor med isolering emellan. På så sätt skapas en prydnads-hylla inne i uterummet.

Brutet hörn 2

Utrymmet mot det brutna hörnet kan täckas med en snedskuren limträbalk eller med panel.

Takutsprång

Takutsprånget i fronten bygger man med ”lösa” tassar. Dessa kan formas efter det utseende man önskar och sen kläs med panel eller limfog.

Tvärregel

Skall uterummet ha kanaltak bör man lägga in tvärreglar mellan takstolarna.

En enkel och funktionsduglig lösning i aluminium visas på bilden.

Spot-lights 1

Använder man takstolar i 90-dimension, 90×180 eller 90×225, går det att fälla in spot-lights i dessa.

Spot-lights 2

Vill man ha belysning uvändigt rummet, kan man fälla in spot-lights i takfoten.

Råd angående hantering av limträ

Limträ kan ytbehandlas med samma medel och metoder som används för vanligt virke. De tekniska, ekonomiska och estetiska förutsättningarna avgör valet i det enskilda fallet. Fråga din lokala färgbutik om expertråd.

Vid lagring

 • Lägg aldrig limträelement direkt på marken.
 • Använd rena underlag, som är minst 250 mm höga och som ger god luftning.
 • Underlaget skall vara torrt och plant så att limträelementen inte slår sig eller skevbelastas.
 • Lägg ströläkt mellan limträelementen och placera läkten lodrätt över varandra.
 • Vid utomhuslagring skyddas limträelementen t.e.x. med pressenningar som läggs på rena reglar så att fullgod ventilation erhålls under pressenningen. Låt ej pressenningen gå ända ner till marken.
 • Långvarig lagring utomhus på byggplatsen bör undvikas.

Vid hantering

 • Använd breda stroppar vid kranlyft och skydda limträelementens kanter med plåt-vinklar eller annat kantskydd, så att inga lyftmärken uppkommer.
 • Se till att arbetshandskar, stroppar och andra lyftdon är fria från smuts.
 • Undvik att gå på ytor som skall vara synliga efter montage.
 • Vidta nödvändiga åtgärder för att säkra stommen mot vind och andra påfrestningar under byggtiden.
 • Låt gärna emballaget sitta kvar under montering som skydd mot nedsmutsning under byggtiden.

OBS! Om limträet blivit fuktigt måste det ges möjlighet att torka ut långsamt för att motverka uppkomst av sprickor. Det är dock normalt att sprickor kan uppstå av den uttorkning som limträet utsätts för under byggnadens första år.